Mariaslekrum

Direktlänk till inlägg 14 februari 2011

Om mobbing.

Av Maria - 14 februari 2011 20:48

 

 

Mobbning är förbjudet.

 

Mobbning är att upprepade gånger under en tid trakassera

en annan människa.

Att trakassera kan t ex vara att:

reta någon ofta

göra grimaser eller härma någon

slå, knuffa eller sätta krokben

frysa ut någon

skriva nedsättande om någon

uttrycka något nedsättande till/om någon rörande kön,

religion eller etnisk bakgrund

 

 Förskolans/skolans handlingsplan mot mobbning i korthet.

 

Personligt samtal mellan mobbaren och läraren som klargör

innebörden av beteendet och utfärdar en varning för upprepning.

Representanter för elevvårdsteamet deltar i utredningen och föräldrar kontaktas, skolans antimobbningsgrupp aktiveras.

Vid händelser av synnerligen allvarlig karaktär kontaktas

polis och sociala myndigheter.


Du kan som förälder alltid med förtroende vända dig till antimobbningsgruppen, skolledningen eller annan personal.
Det finns en brevlåda utanför expeditionen där elever

och föräldrar kan lägga anmälningar om misstänkt mobbning.

 

Handlingsplan mot kränkande behandling.

 

Förskola och skolans värdegrund.

 

Alla ska känna sig trygga.
Därför ingriper vi mot mobbning, rasism och all annan diskriminering.

För att skapa goda kamratrelationer uppträder vi trevligt,
använder ett vårdat språk och hjälps åt att lösa konflikter.

Genom att visa hänsyn och respekt för varandra
tar vi ansvar för vår arbetsmiljö.

 

Vi stoppar mobbning.


På förskolorna och skolorna ska det arbetas aktivt med att förebygga och stoppa mobbning. Undersökningar visar att tusentals barn i svenska skolor berörs av mobbning - som offer eller plågare. I många skolor förekommer mobbning, men det går att stoppa den!

På vår skola har vi riktlinjer för hur vi ska arbeta när det upptäcks att någon är mobbad. Samarbete mellan antimobbningsteam, elevvårdsteam, lärare, föräldrar och elever är ett viktigt led i att lösa mobbningssituationer. I vissa fall måste även andra resurser kopplas in (t. ex. socialtjänst och polis).

 

Vad är mobbing?

Det är viktigt att skilja mobbning från så kallade vanliga konflikter och bråk. Det är mobbning när:

en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar/ kränkningar

t ex knuffar, elaka kommentarer,

utfrysning från en eller flera elever

när parterna i en konflikt inte är jämnstarka

utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Mobbning är ofta svårt att upptäcka och sker i regel när de vuxna inte ser. Det mobbade barnet berättar sällan vad hon/han är utsatt för,

eftersom det känns för plågsamt att tala om det.

 

 

Blir ditt barn mobbat?

 

Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat:

ovilja att gå till skolan

vill inte berätta hur det är i skolan

har inga kamrater i klassen eller skolan

kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder eller böcker

har blåmärken som barnet inte kan förklara

verkar nedstämd, ledsen eller aggressiv
har ont i magen och huvudvärk

Dessa teckan kan också bero på andra saker,

men det finns anledning för dig som förälder

att ta kontakt med skolan för att få hjälp.
Du kan också hjälpa ditt barn genom:

att lära barnet att säga ifrån klart och tydligt

och betona att det inte är ditt barn det är fel på,

utan att det är de andra som uppför sig illa.

att hjälpa barnet att träna sin självkänsla genom

att t ex hitta aktiviteter där barnet kan få en annan roll i

kontakt med andra barn.

 

Mobbar ditt barn andra?

 

Det kan vara svårt att medge inför sig själv att ens barn mobbar andra.

Men om det är så, måste vi kraftfullt åtgärda det,

eftersom mobbning inte går över av sig självt.

Detta samarbete är viktigt både för det mobbade barnet

och för ditt eget barn!

Det finns många orsaker till att barn mobbar andra,

men oavsett orsaken skall du som förälder samarbeta med oss på skolan.


Om ditt barn mobbar andra skall du:

göra klart för ditt barn att varken du eller samhället

accepterar mobbning - det är helt enkelt fel - och att du ser

mycket allvarligt på ett sådant beteende.

ta kontakt med skolan så att vi tillsammans kan komma

tillrätta med problemet.

 

Visa att du inte accepterar!

 

För att mobbningen skall upphöra kan vi vuxna i skolan

och i hemmet göra följande.

 

Markera för barnet att:

 

det inte är skvaller att berätta om mobbning

utan ett tecken på mod och civilkurage

det är fegt att inte berätta - då tycker man likadant som den som mobbar.

skolans personal berättar inte varifrån de får sin information

 - barn som vill berätta om mobbning är ofta rädda

för hämnd från de som mobbar.

 

Att stoppa mobbning är en fråga om civilkurage.

 

Prata med ditt barn om mobbning.

Är någon i klassen utsatt?

Är någon ensam och utfryst?

Vad kan ditt barn göra för att hjälpa sina kamrater.

Om skola och hem klart tar avstånd från mobbning

får det en positiv inverkan på alla barnen

i skolan och i förläng­ningen även i samhället.

Vi kan få en trygg och livs­bejakande arbetsmiljö

för våra barn samt ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras.

 

Antimobbningsplan.

 

Antimobbningsteamet (två personer) talar med utsatt elev och eventuella vittnen för insamling av information.

Anteckningar förs.

Antimobbningsteamet talar med den/de som mobbar

och anteckningar förs.

 Informerar om att mobbningen ska upphöra omedelbart,

samt att en återsamling ska ske om en vecka tillsammans med antimobbningsteamet.

Antimobbningsteamet kontaktar alla berörda föräldrar

och informerar om vad som hänt samt eventuella konsekvenser.

Återsamling en vecka senare med representant från anti-mobbningsteamet som talar med alla inblandade elever en och en.

Ytterligare uppföljning sker vid behov.

 

Om problemet kvarstår:

 

Informeras elevvårdsteamet

kallas den/de som mobbar till elevvårdskonferens (elev, föräldrar, antimobbningsteam, berörda lärare, elevvårdsteam, skolledning)

Åtgärdsprogram upprättas

Eventuellt skrivs kontrakt mellan den som mobbat och skolan

Uppföljande elevvårdskonferens

Åtgärdsprogrammet utvärderas

Eventuellt utarbetas ett nytt åtgärdsprogram

Om problem kvarstår görs anmälan till polis och/eller sociala myndigheter.

 

Handlingsplan för konflikt mellan vuxen och barn/elev.

 

Om en elev känner sig kränkt av någon vuxen vänder sig han/hon eller förälder till klassföreståndare, rektor, skolsköterska,

skolpsykolog eller annan personal.

Rektor och den som blivit anmäld/tilltalad informeras,

om så önskas tillsammans med facklig representant.

Rektor eller av denne utsedd person vidtar en utredning.

Båda parter, eleven och den tilltalade skall beredas

möjlighet till samtal med varandra.
Detta samtal kan ske enskilt, tillsammans med förälder, klassföreståndare, rektor eller annan vuxen allt efter parternas önskemål och ärendets art.

Uppföljning av ärendet görs inom tre veckor.

Eventuella ytterligare åtgärder vidtas av rektor eller parterna var för sig.

Dokumentation görs och förvaras hos skolledningen.

Rektors uppgift är att bevaka att man möts som jämställda parter och att konflikten får en varaktig lösning.

 

Stöd för vuxna.

 

Till stöd och hjälp för vuxna på skolan som känner sig utsatta för mobbning, sexuella trakasserier eller rasism finns förutom ledningen

och andra vuxna på skolan Kommunhälsans personalvårdskonsulenter.


Handlingsplan mot kränkande behandling.


Kränkande behandling – vad är det?

 

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp

för olika former av kränkningar.

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon

eller några kränker principen om alla människors lika värde.

Mobbning är ett exempel på kränkande behandling.

Det är mobbning när en person vid upprepade tillfällen

blir utsatt för kränkande handlingar (t ex knuffar, ”psykningar”, elaka kommentarer, utfrysning eller våld) från en eller flera andra personer.

Det är mobbning när en person i en konflikt är i underläge och upplever sig kränkt vid upprepade tillfällen och/eller under längre tid.

Kränkande behandling omfattar mobbning,

 men avser även andra former av kränkningar.

Det är viktigt att en händelse och/eller en situation benämns vid sitt rätta namn, exempelvis rasism, utfrysning, nedsättande tillmälen och glåpord, misshandel eller annat fysiskt våld, främlingsfientlighet,

diskriminering eller sexuella trakasserier.

Den utsattes egen upplevelse är utgångspunkt

i definitionen av kränkande behandling.

En person som känner sig kränkt måste alltid tas på allvar.

Till skillnad från mobbning är en enstaka handling

tillräcklig för att vara kränkande.

En del former av kränkande behandling är lagbrott och skall därför omedelbart bli föremål för polisiära åtgärder,

behandlas av sociala myndigheter och ytterst utsättas för rättslig prövning.


I skollagens portalparagraf (1 kap 2§) beskrivs det demokratiska uppdraget:

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse

med grundläggande demokratiska värderingar.

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

främja jämställdhet mellan könen samt

aktivt motverka alla former av kränkande behandling

såsom mobbning och rasistiska beteenden.

Handlingsplanen mot kränkande behandling kan under

inga omständigheter ersätta de åtgärder

som lagar och förordningar föreskriver.

Planen beskriver istället hur man skall gå till väga

när någon känner sig utsatt för kränkande behandling

samt innehåller förslag om förebyggande arbete.

 

Vid förskolan/skola är målsättningen att:

 

ingen skall utsättas för någon form av kränkande behandling

om kränkande behandling äger rum så skall en rad åtgärder vidtas

för att kränkningarna omedelbart upphör;

 

all personal aktivt förhindrar alla former av kränkande behandling

föräldrar och elever också förväntas aktivt motverka

alla former av kränkande behandling.


Aktivt arbete vid fall av kränkande behandling.

 

Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper

genom att genast avbryta handlingen och prata med

de inblandade vid lämpligt tillfälle.
Beroende på kränkningens art meddelas berörd klasslärare

om vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits.

Klassläraren pratar med den elev som gjort sig skyldig

till kränkningen och gör klart att detta inte får förekomma

samt följderna blir om beteendet fortsätter och kontaktar föräldrarna.

Klassläraren pratar även med den elev som blivit kränkt

och kontaktar föräldrarna.

 

Om problemet kvarstår tillämpas antimobbningsplans punkter 4 – 6.

Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig

kränkningen är och om anmälan till polisen eller socialtjänsten skall göras. Samhällets lagar, Barnkonventionen och skolans författningar

 är vägledande vid avgörandet.

Detsamma gäller kränkningar som sker mellan elever och vuxna på skolan.

Om elev blir kränkt av personal kontaktas rektor i egenskap av arbetsgivare. Rektor skall även kontaktas om elev kränker personal eller andra vuxna.

(Se bilaga till antimobbningsplan.)

 

Förebyggande arbete.

 

I början av varje läsår aktualiseras handlingsplanen genom t ex temadagar eller idéverkstad med eleverna.

Skolans personal ansvarar för genomförandet men

med stöd från föräldraföreningen.

Föreläsningar för elever, personal och föräldrar anordnas under läsåret. Föräldraföreningen ansvarar för planeringen och utformningen av denna aktivitet i samråd med lärare och annan personal.

Skolans samarbete med stiftelsen Friends fortsätter

och nya kompisstödjare utbildas.

En informationsskrift innehållande det viktigaste i handlingsplanen delas ut till alla nya elever och all ny personal vid varje läsårs början.

Har genomgripande förändringar gjorts delas den ut till alla.

Skolans hemsida uppdateras fortlöpande med aktuella planer.

Övrig information (debattartiklar, rapporter, studier) s

om är relevant för arbetet mot kränkande behandling

kan också presenteras där.Prata med ditt barn om mobbning.

Är någon i klassen utsatt?

Är någon ensam och utfryst?

Vad kan ditt barn göra för att hjälpa sina kamrater.

 

 

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Maria - 2 juni 2018 16:27

Hej!   Jag får mycket frågor om jag kan skicka material till er. Det gjorde jag förut innan jag öppnade facebookgruppen mariaslekrum. Nu skickar jag inget material över mail utan man får gå in i gruppen och hämta.   Ni som inte har fb bl...

Av Maria - 28 maj 2017 18:38

Hej på er alla!   Nu var det ett tag sen, varit väldigt mycket denna vår, så därför har det blivit lite på bloggen och i gruppen mariaslekrum. Men ska börja lite smått med att göra lite material och i sommar ska jag göra mer.   Det är mån...

Av Maria - 28 maj 2017 18:20

          Vill man ha materialet så går man med i gruppen mariaslekrum på fb, där kan man ladda ner. Observera gäller allt material på bloggen. ...

Av Maria - 28 maj 2017 18:18

                              Vill man ha materialet så går man med i gruppen mariaslekrum på fb, där kan man ladda ner. Observera gäller allt material på bloggen. ...

Av Maria - 28 maj 2017 18:17

    Vill man ha materialet så går man med i gruppen mariaslekrum på fb, där kan man ladda ner. Observera gäller allt material på bloggen. ...

Presentation

Lite fakta om mig.

Hej, Maria heter jag och är en tjej som är glad och gillar humor och änglar i massor.
Pyssel och datorn tar mycket av min tid.
Och framför allt barn. Jag jobbar som barnskötare på förskola på en småbarnsavdelning och jag älskar mitt arbete.
Jag är en änglamamma till min lilla dotter Ida och jag är mamma till min underbara dotter Tilde. Familjen är mitt allt. Här på bloggen så kommer jag att dela med mig av mitt material som jag har i arbetet. Och så kommer det en liten dikt då och då också. Hoppas att ni kommer att trivas här på min blogg. Skriv gärna om ni undrar över något.
Min mail är mariaslekrum@live.se

Rosa bandet

Följ mig på facebook

Följ mig via bloglovin.

bloglovin

Lämna gärna ett tassavtryck.

Google Översätt

Facebook

Klocka

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
<<< Februari 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Arkiv

Mina små rum.

Inspirationbloggar

Mina nära och kära.

Räkneverk

  • besöksräknarebesöksräknare
  • free counters

Vädret i Njurunda.

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se